Friday, January 23, 2009

AQIDAH (5) - Mengenal Allah swt.

Bersandarkan dari kesimpulan-kesimpulan yang lalu; bahawa prinsip agama adalah keimanan kepada wujud Tuhan yang menciptakan alam semesta, dan bahawa perbezaan mendasar antara pandangan dunia Ilahi dan pandangan dunia Materialisme terletak pada ada atau tidaknya keimanan kepada Tuhan pencipta alam ini, maka cara pertama yang perlu dijalani oleh seorang pencari kebenaran sebelum segala sesuatunya, iaitu bagaimana ia memberikan jawapan terhadap pertanyaan; apakah Allah itu ada ataukah tidak?

Untuk menjawab pertanyaan ini, sebagaimana yang telah dijelaskan pada pelajaran yang lalu, kita harus menggunakan akal sehingga nanti akan dapat menemukan jawapan, positif atau negatif, yang betul-betul meyakinkan. Ketika jawaban itu positif, barulah kita akan membahas masalah-masalah berikutnya, iaitu masalah Tauhid, Keadilan Ilahi dan seluruh sifat-sifat Allah swt. Sedangkan bila jawapan itu negatif yang bererti bukti atas kebenaran pandangan dunia Materialisme, kita tidak perlu lagi membahas semua persoalan-persoalan yang berkaitan dengan agama.

Pengetahuan Hudhuri dan Pengetahuan Hushuli

Dalam rangka mengenal Allah, ada dua jenis pengetahuan di hadapan kita, iaitu pengetahuan hudhuri (semulajadi) dan pengetahuan hushuli (proses belajar). Pada pengetahuan hudhuri, seseorang dapat mengetahui dan mengenal Allah dengan jalur hati dan batin (syuhudi, qalbi), tanpa perantara pemahaman-pemahaman yang berupa gambaran konsep di benak. Jelas bahawa seseorang yang memiliki pengetahuan hudhuri mengenai Allah, sebagaimana yang diakui oleh para urafa', tidak memerlukan hujah rasional.

Tetapi, sebagaimana telah kami jelaskan pada pelajaran yang lalu, pengetahuan hudhuri atau syuhudi tidak dapat dikuasai oleh manusia biasa tanpa terlebih dahulu membina jiwanya melalui sair suluk islami. Adapun tahap yang rendah dari pengetahuan ini, walaupun dapat dicapai oleh orang-orang biasa, akan tetapi kerana biasanya ia tidak diiringi kesedaran, tidaklah cukup untuk membentuk pandangan dunia yang berlandaskan kesedaran.

Pada pengetahuan hushuli, seseorang mengenal Allah melalui konsep-konsep universal seperti Sang Pencipta, Maha kaya, Maha tahu, Maha kuasa dan meyakini keberadaan-Nya.Kemudian, ia menggabungkannya dengan pengetahuan hushuli lainnya, hingga ia dapat memperoleh suatu pandangan dunia yang utuh. Semua pengetahuan yang didapatkan manusia dari kajian rasional dan hujah falsafah, masuk ke dalam pengetahuan hushuli ini. Ketika manusia telah memiliki ilmu seperti ini, ia pun dapat mengenal Allah dengan ilmu hudhuri.

Pengetahuan Fitrah

Dalam hadis para imam atau ucapan kaum urafa', seringkali kita menjumpai ungkapan seperti “Pengenalan fitriah tentang Tuhan“ atau “Secara fitriah, manusia mengenal Tuhannya". Untuk memahami ungkapan seperti ini, terlebih dahulu kita perlu menjelaskan kata fitrah. Kata ini berasal dari bahasa Arab yang berarti "sebuah bentuk penciptaan secara semulajadi". Sesuatu itu fitriah (dinisbahkan kepada fitrah) ketika bentuk penciptaan suatu makhluk menuntut kepada hal sebegitu.

Dari sinilah kita dapat mengenal tiga karakteristik pada hal-hal bersifat fitriah:

1. Hal-hal fitriah adalah titik kesamaan bagi makhluk-makhluk satu spesis, walau keberadaannya itu berbeza dari sisi kualiti iaitu lemah dan kuatnya.

2. Perkara-perkara fitriah selalu ada sepanjang hidup manusia dan tidak mungkin setiap makhluk mempunyai fitrah yang mengalami perubahan dan perbezaan dari satu masa ke masa yang lain.

"Itulah fitrah Allah yang telah Dia ciptakan manusia atas dasar fitrah itu dan tidak mungkin mengalami perubahan bagi Allah." (Surah Ar-Rum: 30).

3. Karena hal-hal fitriah itu sebuah kemestian dari penciptaan makhluk, ia tidak diusahakan melalui proses pembelajaran, walaupun untuk memperkuat dan mengembangkannya memerlukan bimbingan dan arahan.

Perkara-perkara fitriah yang ada pada manusia dapat dibahagi kepada dua jenis:

Pertama, Pengetahuan-pengetahuan fitriah yang dimiliki oleh setiap orang tanpa memerlukan proses belajar.

Kedua, Kecenderungan-kecenderungan fitriah. Maka, jika pada seseorang terbukti adanya pengetahuan tentang Allah (ma'rifatullah) yang tidak perlu proses belajar, pengetahuan itu dapat dinamakan pengenalan fitriah terhadap Allah (ma'rifatullah 'alal fitrah). Dan apabila terbukti adanya kecenderungan kepada Allah dan kecondongan untuk menghamba kepada-Nya pada setiap manusia, hal itu dapat dinamakan penghambaan fitriah kepada Allah.

Kami telah memaparkan pada pelajaran kedua, bahawa kebanyakan pemikir memandang agama dan kecenderungan kepada Allah termasuk keistimewaan yang ada pada setiap manusia, sebagai perasaan atau kesedaran beragama dan kami akan menambahkan di sini bahwa mengenal Allah pula dikategorikan sebagai kelaziman fitrah setiap manusia.

Akan tetapi, sebagaimana dorongan fitrah dalam penghambaan diri kepada Allah itu bukan termasuk dorongan yang punya kesedaran (syu'uri), begitu pula dorongan fitriah dalam mengenal Allah itu bukanlah pengetahuan yang berkesedaran, iaitu pengetahuan yang didasari oleh kesedaran di mana orang-orang biasa tidak lagi memerlukan kajian rasional dalam rangka mengenal Allah.

Di samping itu, patut diperhatikan catatan berikut ini, bahawa pada setiap individu terdapat tingkatan pengenalan kepada Allah yang bersifat hudhuri atau fitriah, walaupun tingkatan itu sangatlah rendah. Oleh karena itu, mungkin setiap orang akan meyakini adanya Allah hanya dengan merenung sejenak atau dengan bernalar secara sederhana. Kemudian ia akan berusaha beransur-ansur untuk meningkatkan dan memperkukuh pengenalannya kepada Allah sampai mata batinnya terbuka, atau bahkan ia akan sampai kepada tingkatan syu'uriyah, iaitu pengetahuan yang penuh kesedaran.

Kesimpulannya, mengenal Allah secara fitriah iaitu bahawa hati seseorang dapat mengenal Allah, dan di dalam jiwanya terdapat potensi pengenalan ini secara sedar, yang kemudian dapat menjadi kuat. Akan tetapi, potensi-potensi fitriah ini pada orang biasa tidak sebegitu kuat disedari. Maka dengan itu, mereka memerlukan pembahasan dan hujah-hujah rasional. Ertinya, selain melalui fitrah, mereka tetap memerlukan pembahasan rasional untuk dapat mengenal Allah secara sedar.

No comments: